• 0743 535 338
  • info@ececa.ro

Noutăți

 

 

EXTINDEREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII E.CECA SRL IAȘI, PRIN ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI DE CAZARE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ MICĂ – PE TEREN PROPRIETATE, COD SMIS: 111454

 

DENUMIREA BENEFICIARULUI: E.CECA SRL

SCOPUL PROIECTULUI

Diversificarea activităților E.Ceca SRL, prin introducerea în portofoliul societății de noi servicii cu un potențial mare de dezvoltare pe piața din Iași. Scopul proiectului este acela de a veni în întâmpinarea unei piețe cu o cerere mare și o ofertă insuficient dezvoltată, îmbogățindu-se, în același timp, gama de servicii oferite de către E.Ceca SRL. Pentru a acţiona în mod concret în atingerea scopului descris, sunt necesare investiţii în dezvoltarea, modernizarea şi diversificarea serviciilor de cazare conform Programului Operaţional Regional 2014-2020. Astfel, obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

În sensul îndeplinirii acestui obiectiv, proiectul de faţă contribuie în mod direct la:

– îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor de cazare, în conformitate cu cererea pentru serviciile de profil

– creşterea calitativă a condiţiilor de cazare în zonă

– crearea de noi locuri de muncă

 

OBIECTIVE SPECIFICE

  1. Prin prezentul proiect se propune construirea și dotarea cu echipamente moderne, adecvate profilului activităților a unei „Unitați de cazare- locuința colectivă mică”, care să vină în susţinerea dezvoltării acestui segment de servicii în zona Iaşului, urmarind diversificării portofoliului de servicii de cazare a zonei. Investiţia propusă se va materializa într-o unitate cu opt camere mobilate si dotate corespunzător, având o suprafață construită de 152.04 mp/nivel. Suprafața desfășurată pentru cele 3 nivele ale unitatii de cazare inclusiv balcoanele aferente (suprafata balcoanelor fiind de 30.50 mp) este  de 486.62 mp. La demisol va fi  parcarea, doua  camere  tehnice  și un spălător.. Unitatea va fi utilată cu un sistem care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru producerea apei calde.
  2. Crearea de trei noi locuri de muncă permanente. Acest obiectiv va fi respectat în concordanţă cu principiile egalităţii de şanse şi politica nediscriminării aplicată de beneficiar.
  3. Deschiderea unui nou punct de lucru al societății și autorizarea noului cod CAEN aferent serviciilor de cazare ce urmează a fi introduse în oferta E.CECA SRL.

 

REZULTATE

  1. O nouă unitate de cazare cu o suprafață construita de 154,02 mp și suprafata desfășurată de 486,62 mp pentru cazare și parcare (demisol, parter și etaj – avem 152,04 * 3 nivele + balcoane de 30.50 mp), în urma îndeplinirii obiectivului specific nr. 1. La exterior vor fi încă cinci locuri de parcare din care două pentru persoane cu dizabilități. Un număr de 11 dotări și 2 echipamente achiziționate și folosite în vederea utilării noii unități de cazare, ca urmare a îndeplinirii obiectivului specific nr. 1.
  2. Un număr de trei locuri noi de muncă, în urma îndeplinirii obiectivului specific nr. 2.
  3. Un nou punct de lucru deschis pentru E.CECA SRL, și un nou cod CAEN autorizat la noul punct de lucru, care urmează a îmbogăți portofoliul de servicii a societății, în urma îndeplinirii obiectivului specific nr. 3.

 

DATA DE INCEPERE – 03.10.2016

PERIOADA DE IMPLEMENTARE  02.05.2018 – 31.12.2020

VALOAREA TOTALA – 1.130.155,10 ron

DEFALCATA ÎN contribuţia UE 640.011,53 ron şi contribuţia naţională 114.002,04 ron


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău !

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin programul operațional Regional 2014-2020 .

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/82/3/7/105905


REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: SUD MUNTENIA

Județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE:

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunea Sud Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman), facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

Obiectiv Specific 1. Încurajarea antreprenoriatului prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Realizarea acestui obiectiv constă în furnizarea unui program de formare profesională pe competențe antreprenoriale pentru un număr de 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban, își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban din regiunea Sud Muntenia – regiunea în care se implementează proiectul. Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În acelasi timp, cel puțin 150 (50%) dintre persoanele din grupul țintă vor fi femei.

Obiectiv Specific 2. Stimularea ocupării pe cont propriu prin finanțarea a 40 de planuri de afacere din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia și prin înființarea unui Hub de sprijin pentru inițierea și dezvoltarea organică și sustenabilă a afacerilor (poziționat strategic pentru a permite accesul facil tuturor potențialilor beneficiari din regiune). Beneficiul direct și real, rezultat prin atingerea acestui obiectiv, este reprezentat de înființarea a 40 de întreprinderi (în urma organizării unui concurs de idei de afacere), care prin intermediul Hub-ului vor beneficia de sprijin și asistență tehnică/ financiară pentru punerea în practică a planurilor de afacere. De asemenea, un alt beneficiu direct constă și în faptul că se vor crea cel puțin 80 locuri de muncă în cadrul celor 40 de startupuri înființate.

Obiectiv Specific  3. Promovarea culturii antreprenoriale în rândul a cel puțin 300 de persoane din grupul țintă, prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de antreprenoriat, precum și cu privire la principiile dezvoltării durabile, urmărind astfel asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea unei campanii de conștientizare și promovare a antreprenoriatului și principiilor dezvoltării durabile. Campania va cuprinde evenimente de informare cu privire la formarea antreprenorială, vor fi atinse subiecte legate de protecția mediului, eficiența energetică, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitate, rezistența la dezastre, prevenirea și gestionarea riscurilor, egalitate de șanse. Informațiile vor fi diseminate prin intermediul materialelor de promovare și informare specifice, dar mai ales prin intermediul hub-ului ce va fi înființat (element de inovare ce va facilita accesul unui număr cât mai mare de persoane din grupul țintă la informație, prin organizarea de webinarii și sesiuni de informare pentru viitori antreprenori din cadrul proiectului).

GRUP ȚINTĂ:

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 300 de persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:

 șomeri;

 persoane inactive cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici cea aflată în șomaj (studenți, persoane casnice, pensionari în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile ale apelului);

 persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titular ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale);

Totodată, pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban;

 au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Sud Muntenia.

Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În același timp, cel puțin 150 (50%) dintre persoanele din grupul țintă vor fi femei.

ACTIVITĂȚI:

A1. Managementul proiectului

ETAPA a I-a – Formarea antreprenorială

Formarea antreprenorială este una din cele mai importante și complexe activități ale proiectului.

(ianuarie 2018 – decembrie 2018)

A2.1. Informarea publicului

A2.2. Selectarea grupului țintă

A2.3. Derularea programului de formare antreprenorială

A2.4. Selectarea planurilor de afacere

A2.5. Efectuarea stagiilor de practică

Prin aceste subactivități vor fi informate, selectate și instruite persoanele din GT în vederea înființării și derulării activităților unei firme, planificarea/conducerea eficientă a afacerilor ce urmează a fi înființate.

Această primă etapă a proiectului se va derula pe o perioadă de 12 luni (L1-L12).

ETAPA a II-a – Implementarea planurilor de afaceri

(ianuarie 2019 – iunie 2020)

A3.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/ mentorat

A3.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor

A3.3. Monitorizarea funcționării afacerilor înființate

Aceste subactivități au rolul de a sprijini beneficiarii planurilor de afaceri selectate în vederea demarării activității, prin furnizarea de servicii de consultanță în diferite domenii de interes pentru beneficiari.  Persoanele ale căror planuri de afacere vor fi selectate în cadrul primei etape vor primi sprijin financiar, sub formă de ajutor de minimis, în valoare de 40.000 euro, în scopul de a pune în aplicare planul lor de afacere.

Această activitate se va desfășura pe o perioadă de 18 luni (L13-L30).

ETAPA a III-a – Monitorizarea afacerilor înființate în perioada de sustenabilitate

(iulie 2020 – decembrie 2020)

A4.1 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate (L31-L36).

REZULTATE PRECONIZATE:

 300 de persoane identificate și recrutate (cel puțin 20 de persoane identificate și recrutate din fiecare județ al Regiunii de implementare);

 300 de persoane din grupul țintă participante la cursul de formare antreprenorială;

 40 de participanți la stagiile de practică;

 înființarea unui HUB de sprijin pentru viitorii antreprenori;

 30 evenimente de informare și promovare (conferințe, ateliere de lucru, webinarii, videoconferințe, etc);

 40 de planuri de afacere selectate (cel puțin 2 planuri de afacere selectate din fiecare județ al regiunii de implementare);

 40 de firme finanțate cu 40.000 euro fiecare.

BUGET:

Valoarea totală a proiectului este de 11.757.901,42 lei

Lider de parteneriat: Fundația ADEPT Transilvania: 5.382.842,84 lei

Partener 1: SC E.CECA SRL: 3.210.117,22 lei

Partener 2: Asociația ASURA: 3.164.941,36 lei 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/82/3/7/105905


REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: SUD MUNTENIA

Județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE:

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunea Sud Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman), facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

Obiectiv Specific 1. Încurajarea antreprenoriatului prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Realizarea acestui obiectiv constă în furnizarea unui program de formare profesională pe competențe antreprenoriale pentru un număr de 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban, își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban din regiunea Sud Muntenia – regiunea în care se implementează proiectul. Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În acelasi timp, cel puțin 150 (50%) dintre persoanele din grupul țintă vor fi femei.

Obiectiv Specific 2. Stimularea ocupării pe cont propriu prin finanțarea a 40 de planuri de afacere din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia și prin înființarea unui Hub de sprijin pentru inițierea și dezvoltarea organică și sustenabilă a afacerilor (poziționat strategic pentru a permite accesul facil tuturor potențialilor beneficiari din regiune). Beneficiul direct și real, rezultat prin atingerea acestui obiectiv, este reprezentat de înființarea a 40 de întreprinderi (în urma organizării unui concurs de idei de afacere), care prin intermediul Hub-ului vor beneficia de sprijin și asistență tehnică/ financiară pentru punerea în practică a planurilor de afacere. De asemenea, un alt beneficiu direct constă și în faptul că se vor crea cel puțin 80 locuri de muncă în cadrul celor 40 de startupuri înființate.

Obiectiv Specific  3. Promovarea culturii antreprenoriale în rândul a cel puțin 300 de persoane din grupul țintă, prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de antreprenoriat, precum și cu privire la principiile dezvoltării durabile, urmărind astfel asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea unei campanii de conștientizare și promovare a antreprenoriatului și principiilor dezvoltării durabile. Campania va cuprinde evenimente de informare cu privire la formarea antreprenorială, vor fi atinse subiecte legate de protecția mediului, eficiența energetică, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitate, rezistența la dezastre, prevenirea și gestionarea riscurilor, egalitate de șanse. Informațiile vor fi diseminate prin intermediul materialelor de promovare și informare specifice, dar mai ales prin intermediul hub-ului ce va fi înființat (element de inovare ce va facilita accesul unui număr cât mai mare de persoane din grupul țintă la informație, prin organizarea de webinarii și sesiuni de informare pentru viitori antreprenori din cadrul proiectului).

GRUP ȚINTĂ:

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 300 de persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:

 șomeri;

 persoane inactive cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici cea aflată în șomaj (studenți, persoane casnice, pensionari în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile ale apelului);

 persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titular ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale);

Totodată, pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban;

 au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Sud Muntenia.

Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În același timp, cel puțin 150 (50%) dintre persoanele din grupul țintă vor fi femei.

ACTIVITĂȚI:

A1. Managementul proiectului

ETAPA a I-a – Formarea antreprenorială

Formarea antreprenorială este una din cele mai importante și complexe activități ale proiectului.

(ianuarie 2018 – decembrie 2018)

A2.1. Informarea publicului

A2.2. Selectarea grupului țintă

A2.3. Derularea programului de formare antreprenorială

A2.4. Selectarea planurilor de afacere

A2.5. Efectuarea stagiilor de practică

Prin aceste subactivități vor fi informate, selectate și instruite persoanele din GT în vederea înființării și derulării activităților unei firme, planificarea/conducerea eficientă a afacerilor ce urmează a fi înființate.

Această primă etapă a proiectului se va derula pe o perioadă de 12 luni (L1-L12).

ETAPA a II-a – Implementarea planurilor de afaceri

(ianuarie 2019 – iunie 2020)

A3.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/ mentorat

A3.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor

A3.3. Monitorizarea funcționării afacerilor înființate

Aceste subactivități au rolul de a sprijini beneficiarii planurilor de afaceri selectate în vederea demarării activității, prin furnizarea de servicii de consultanță în diferite domenii de interes pentru beneficiari.  Persoanele ale căror planuri de afacere vor fi selectate în cadrul primei etape vor primi sprijin financiar, sub formă de ajutor de minimis, în valoare de 40.000 euro, în scopul de a pune în aplicare planul lor de afacere.

Această activitate se va desfășura pe o perioadă de 18 luni (L13-L30).

ETAPA a III-a – Monitorizarea afacerilor înființate în perioada de sustenabilitate

(iulie 2020 – decembrie 2020)

A4.1 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate (L31-L36).

REZULTATE PRECONIZATE:

 300 de persoane identificate și recrutate (cel puțin 20 de persoane identificate și recrutate din fiecare județ al Regiunii de implementare);

 300 de persoane din grupul țintă participante la cursul de formare antreprenorială;

 40 de participanți la stagiile de practică;

 înființarea unui HUB de sprijin pentru viitorii antreprenori;

 30 evenimente de informare și promovare (conferințe, ateliere de lucru, webinarii, videoconferințe, etc);

 40 de planuri de afacere selectate (cel puțin 2 planuri de afacere selectate din fiecare județ al regiunii de implementare);

 40 de firme finanțate cu 40.000 euro fiecare.

BUGET:

Valoarea totală a proiectului este de 11.757.901,42 lei

Lider de parteneriat: Fundația ADEPT Transilvania: 5.382.842,84 lei

Partener 1: SC E.CECA SRL: 3.210.117,22 lei

Partener 2: Asociația ASURA: 3.164.941,36 leiProiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/82/3/7/106861

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: NORD – EST

Județele: Bacău, Botoșani, Neamț, Vaslui, Iași, Suceava

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE:

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunea Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Neamț, Vaslui, Iași, Suceava), facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

Obiectiv Specific 1. Încurajarea antreprenoriatului prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale.

Obiectiv Specific 2. Stimularea ocupării pe cont propriu prin finanțarea a 40 de planuri de afaceri din regiunea de dezvoltare NE și prin înființarea unui centru de sprijin pentru inițierea și dezvoltarea organică și sustenabilă a afacerilor (poziționat strategic pentru a permite accesul facil tuturor potențialilor beneficiari din regiune). Beneficiul direct și real, rezultat prin atingerea acestui obiectiv, este reprezentat de înființarea a cel puțin 40 de întreprinderi (în urma organizării unui concurs de idei de afaceri), care prin intermediul centrului vor beneficia de sprijin și asistență tehnică și financiară pentru punerea în practică a planurilor de afaceri.

De asemenea, un alt beneficiu direct constă și în faptul că se vor crea cel puțin 80 de locuri de muncă în cadrul celor 40 de startup-uri înființate. 

Obiectiv Specific  3. Promovarea culturii antreprenoriale în rândul a cel puțin 300 de persoane din grupul țintă, prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de antreprenoriat precum și cu privire la principiile dezvoltării durabile, urmărind astfel asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea unei campanii de conștientizare și promovare a antreprenoriatului și principiilor dezvoltării durabile. Campania va cuprinde organizarea unor evenimente de informare cu privire la formarea antreprenorială, protecția mediului, eficiența energetică, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitate, rezistența la dezastre, prevenirea și gestionarea riscurilor, egalitate de șanse. Informațiile vor fi diseminate prin intermediul materialelor de promovare și informare specifice, dar mai ales prin intermediul centrului ce va fi înființat (element de inovare ce va facilita accesul unui număr cât mai mare de persoane din grupul țintă la informație, prin organizarea de webinarii și sesiuni de informare pentru viitorii antreprenori din cadrul proiectului).

GRUP ȚINTĂ:

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 300 de persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:

 șomeri;

– persoane inactive cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj (studenți, persoane casnice, pensionari în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile ale apelului;

– persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titular ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale).

Totodată, pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban;

– au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Nord Est.

Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În același timp, cel puțin 150 (50%) dintre persoanele din grupul țintă vor fi femei.

ACTIVITĂȚI

A1. Managementul proiectului

ETAPA I – Formarea antreprenorială

Formarea antreprenorială este una dintre cele mai importante și complexe activități ale proiectului.

(ianuarie 2018- ianuarie 2019)

A2.1. Informarea publicului

A2.2. Selectarea grupului țintă

A2.3. Derularea programului de formare antreprenorială

A2.4. Selectarea planurilor de afaceri

A2.5. Efectuarea stagiilor de practică

Prin aceste subactivități  vor fi informate, selectate și instruite persoanele din GT în vederea înființării și derulării activităților unei firme, planificarea/conducerea eficientă a afacerilor ce urmează a fi înființate.

Această primă etapă a proiectului se va derula pe o perioadă de 12 luni (L1-L12).

ETAPA a II-a – Implementarea planurilor de afaceri

(ianuarie 2019 – iunie 2020)

A3.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/ mentorat

A3.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor

A3.3. Monitorizarea funcționării afacerilor înființate

Aceste subactivități au rolul de a sprijini beneficiarii planurilor de afaceri selectate în vederea demarării activității, prin furnizarea de servicii de consultanță în diferite domenii de interes pentru beneficiari.  Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în cadrul primei etape vor primi sprijin financiar, sub formă de ajutor de minimis, în valoare de 40.000 euro, în scopul de a pune în aplicare planul lor de afacere.

Această activitate se va desfășura pe o perioadă de 18 luni (L13-L30).

ETAPA a IIIa – Monitorizarea afacerilor înființate în perioada de sustenabilitate

(iunie 2020- ianuarie 2021)

A4.1 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate (L31-L36).

REZULTATE PRECONIZATE

– 300 de persoane identificate și recrutate (cel puțin 20 de persoane identificate și recrutate din fiecare județ al Regiunii de implementare)

– 300 de persoane din grupul țintă participante la cursul de formare antreprenorială

– 40 de participanți la stagiile de practică

– înființarea unui HUB de sprijin pentru viitorii antreprenori

– 30 evenimente de informare și promovare (conferințe, ateliere de lucru, webinarii, videoconferințe, etc)

– 40 de planuri de afaceri selectate (cel puțin 2 planuri de afaceri selectate din fiecare județ al regiunii de implementare)

– 40 de firme finanțate cu 178.000,00 lei fiecare.

BUGET:

Valoarea totală a proiectului este de 11.651.753,08 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 9.766.126,06 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1.723.434,02 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 162.193,00 lei)

Bugetul proiectului împărțit per Partener:

Lider de parteneriat: SC ONITRADE Ltd. SRL: 5.259.198,07 lei

Partener 1: SC E.CECA SRL: 3.335.072,09 lei

Partener 2: Asociația ASURA: 3.057.482,92 lei

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro